Welkom op dé waterportal van Zeeland!

In Zeeland speelt er veel op het gebied van water. Zo zijn er allerlei ontwikkelingen op het gebied van waterkwaliteit, waterkwantiteit, waterveiligheid, zoetwatervoorziening, innovatie, verdroging en verzilting. En met deze ontwikkelingen zijn tal van organisaties actief. Zoek projecten door te klikken in de kaart en u kunt zelf ontdekken wat er bij u in de buurt op het gebied van water allemaal gebeurt. Ook kunt u zoeken op thema en het actuele nieuws bekijken.

De derde editie van de Delta Water Award gaat van start!

Van woensdag 19 maart tot en met vrijdag 30 mei 2014 kunnen 'young professionals' en studenten watermanagement weer de tanden zetten in een nieuwe uitdaging voor de Zuidwestelijke Delta. De uitdaging voor 2015 is: 'Ontwikkel een innovatief en duurzaam project dat oplossingen biedt voor de zoetwaterproblematiek in de Zuidwestelijke Delta'.

De deelname is bedoeld voor 'young professionals' en studenten tot en met 35 jaar. Alleen teams kunnen zich inschrijven.
Er worden ook eisen gesteld aan het idee: dat moet een link hebben met de Zuidwestelijke Delta, mag nog niet in uitvoering zijn en moet daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden. Het idee moet bijdragen aan een duurzame zoetwaterstrategie voor de Zuidwestelijke Delta.
Het winnende team van de Delta Water Award ontvangt een geldbedrag van 10.000 euro en ondersteuning vanuit de organisatie om tot uitvoering van het projectidee te komen. De projectideeën worden beoordeeld door een jury onder voorzitterschap van Jan Bout. Andere juryleden zijn Marieke van Lier Lels, Patrick Meire, Jaap van Duijn en Marco Zeeman.

De Provincie Zeeland ondersteunt de Delta Water Award omdat zij jong talent kansen wil bieden om ideeën te ontwikkelen en te profiteren van de ruime ervaring in onze regio. De projectideeën die deze competitie oplevert zijn vervolgens weer van meerwaarde voor de ontwikkeling van de Zuidwestelijke Delta en voor andere deltagebieden in de wereld.

De Delta Water Award wordt georganiseerd door de Provincie Zeeland, Waterschap Scheldestromen, Rijkswaterstaat Zee en Delta, Evides, de Delta Academy en University College Roosevelt.Het gebeurt onder toezicht van het Kennis Netwerk Delta Water (KNDW), waarin overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven hun krachten bundelen.

Meer informatie: http://deltawateraward.com

Peilgestuurde drainage

Te hoge gehalten aan nutriënten in het oppervlaktewater en dan vooral stikstof vormen in Zeeland een knelpunt om waterkwaliteitsdoelen te bereiken. De vraag is of peilgestuurde drainage op landbouwgronden een effectieve maatregel is om de nutriëntenbelasting terug te dringen. Modelstudies en praktijkproeven in Europa en Noord Amerika laten zien dat peilgestuurde drainage in beginsel voordelen biedt voor de waterkwaliteit en bovendien de vochthuishouding in het perceel verbetert voor de agrariër. Echter, de werking is vooral op zandgronden onderzocht en niet op zavel en kleigronden met zoute kwel die kenmerkend zijn voor Zeeland. Daarom is op een perceel van proefboerderij de Rusthoeve in Zeeland een praktijkproef voor peilgestuurde diepdrainage uitgevoerd.
Poster resultaten drainage rusthoeve
Posters rusthoeve aanleg inrichting
Flyer rusthoeve
Folder peilgestuurde drainage

Europese kaderrichtlijn water

De Europese kaderrichtlijn water is sinds 2000 van kracht. Voor 2009 zijn voor Zeeland specifieke kaderrichtlijn wateren aangewezen en daarvoor doelen en maatregelen tot 2027 bepaald. Nederland heeft gekozen voor fasering van het maatregelpakket. Dat wil zeggen dat verdeeld over 3 planperioden tot 2027 een deel van het maatregelpakketten is vastgelegd in waterplannen van het Rijk en de regionale overheden. De eerste planperiode 2010-2015 is momenteel in uitvoering. In 2013 is de voorbereiding van de tweede waterplannen 2016-2021 gestart die voor 1 november 2014 in ontwerp klaar moeten zijn. De Ontwerp-plannen zullen begin 2015 ter inzage komen te liggen en worden dan eind 2015 definitief. Het Rijk maakt een stroomgebiedbeheerplan Schelde en een Beheer- en Ontwikkelplan Rijkwateren. Het waterschap een Waterbeheerplan en de provincie stelt een partiële herziening op van het omgevingsplan Zeeland 2012-2018. Kijk ook op http://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/wetgeving-beleid/kaderrichtlijn-water/ voor algemene informatie over de kaderrichtlijn water.

Help de Oosterschelde verzuipt

Het wordt steeds stiller rond de Oosterschelde. Jaar in, jaar uit is er minder plek voor de honderdduizenden vogels om voedsel te zoeken en zeehonden om te rusten. Dat wil Natuurmonumenten niet laten gebeuren! Laat zien dat jij voor een mooie Oosterschelde gaat en zet je zandtekening op www.zetjezandtekening.nl.
Bekijk de animatie

Animatie is gemaakt door www.michielmoormann.nl

Nieuws


Recent toegevoegd
 • Vlaams-Nederlandse Scheld...
 • Vlaams-Nederlandse Scheld...
  Nederland en Vlaanderen hebben in 2005 een verdrag gesloten over samenwerking op het gebied van beleid en beheer van het Schelde-estuarium. Naar aanleiding van dit verdrag, dat op 1 oktober 2008 inwerking is getreden, is de Vlaams-Nederland...
  Regelgeving & Beleid
 • Vispassage Maelstede
 • Vispassage Maelstede
  Het waterschap werkt aan een zogenaamde goede ecologische toestand in het polderwater. Dit doel wordt o.a. behaald doordat het binnenwater weer bereikbaar wordt voor een aantal vissoorten, zoals de aal, spiering, bot, brakwatergrondel en de...
  Projecten & InnovatiesLandbouw & AquacultuurNatuur & Recreatie
 • Zeeuws Jaar van het Water
 • Zeeuws Jaar van het Water
  Water zorgt voor kennis, energie, recreatie, eten, werk en geld. We kunnen in Zeeland veilig genieten van alles wat het water ons te bieden heeft. Daarom is 2012 het Zeeuws Jaar van het Water. www.jaarvanhetwater.nl
  WaterkwaliteitDeltawaterenProjecten & InnovatiesLandbouw & AquacultuurNatuur & RecreatieRegelgeving & Beleid
 • Watersportloket Zeeland
 • Watersportloket Zeeland
  Een loket voor Watersportondernemers Het watersportloket is bestemd voor watersportondernemers in Zeeland. Dit zijn ondernemers in de waterrecreatie, bijvoorbeeld jachthavens, verhuur, charter, onderwatersport en zeilinstructie. Ook onder...
  DeltawaterenProjecten & InnovatiesNatuur & RecreatieRegelgeving & Beleid
 • Peilgestuurde drainage
 • Peilgestuurde drainage
  Op proefboerderij de Rusthoeve wordt onderzoek gedaan naar de werking van een peilgestuurd diep drainagesysteem met als doel de uitspoeling van nitraat te verlagen.
  Landbouw & Aquacultuur
Waterkwaliteit

In Europees verband moeten we afspraken maken over het verbeteren van de kwaliteit van water. Het doel van die afspraken is om binnen heel Europa duurzaam om te gaan met water en het water chemisch en ecologisch gezonder te maken. In 2015 - uiterlijk 2027 - moet dat bereikt zijn.

Grondwater, wateroverlast en verdroging

Een goede balans vinden tussen oppervlaktewateren en grondwater is niet altijd eenvoudig, maar is wel erg belangrijk. De balans moet goed zijn voor wonen, natuur, landbouw en industrie. Teveel (regen-) water kan leiden tot wateroverlast, te weinig grondwater tot verdroging.

Riolering

Alles wat je in de gootsteen of door de wc spoelt, komt in het riool terecht. Samen met regenwater wordt het gemengde afvalwater ingezameld en door de waterschappen gezuiverd in een rioolwaterzuivering.

Drinkwater

Al het water dat we in huishoudens gebruiken om in ieder geval te drinken en te wassen, noemen we drinkwater. We bedoelen daar het leidingwater mee.

Klimaat & Veiligheid

Het klimaat verandert. We verwachten dat de zeespiegel stijgt, het vaker extremer gaat regenen en dat sommige rivieren door het smelten van de gletsjers meer smeltwater gaan afvoeren. Naast technische maatregelen zoals dijkverhogingen worden ook andere innovatieve maatregelen bedacht om Zeeland veilig te houden.

Deltawateren

Kilometers zandstrand, brede duinen, drukbevaren waterwegen, internationale havenactiviteiten, unieke natuurgebieden met kwetterende vogels en knusse haventjes vol met zeiljachten. De Zuidwestelijke Delta is een prachtige regio met veel meer mogelijkheden dan nu om te wonen, werken en te recreëren.

Projecten & Innovaties

In de Zuidwestelijke Delta zijn de afgelopen jaren veel innovatieve waterprojecten (deltatechnologie) uitgevoerd of gestart. Vernieuwende projecten op het gebied van veiligheid, aquacultuur, duurzame energie, afvalwater etc.

Landbouw & aquacultuur

Op zich is zout oppervlaktewater geen probleem voor de landbouw, maar wel als de boeren water nodig hebben om hun gewassen te besproeien. Want daar is brak of zout water niet geschikt voor. Aquacultuur (het kweken van vis, schaal- en schelpdieren en gewassen) kan een oplossing bieden voor de toenemende verzilting en de overbevissing.

Natuur & Recreatie

Zeeland is een provincie van rust en ruimte, zoet en zout, duinen en polderlandschappen, pittoreske dorpjes en gezellige steden. Water is daarin vaak het verbindende element en biedt de natuur en recreatiesector vele kansen.

Regelgeving & Beleid

Direct naar alle waterplannen van Zeeland.